Obchodní podmínky a Reklamační řád

Chcete zboží vyměnit, nebo vrátit peníze?

Formulář pro výměnu zboží si vytiskněte zde: FORMULÁŘ VÝMĚNA

Formulář pro odstoupení od smlouvy si vytiskněte zde:  FORMULÁŘ VRÁCENÍ PENĚZ

Zboží k výměně zasílejte Č. Poštou výhradně na tuto adresu:
SPIRAL CZ 
Na Sadech 1862/24
370 01 České Budějovice 

POZOR - Zásilky NEZASÍLEJTE přes dopravní společnosti (PPL, GLS, DPD apod.) ani ZÁSILKOVNU - zhledem k tomu,

že nemáme pravidelnou provozní dobu, hrozí jejich vrácení odesílateli a promeškání 14-ti dení lhůty

k výměně nebo vrácení peněz! Zásilky proto posílejte pouze Č. Poštou (doporučeně, balík do ruky). Nezasílejte ani jako "Balík na Poštu", hrozí nevyzvednutí v termínu!

!!! Zboží, které je zasláno na výměnu nebo vrácení peněz, musí být NEPOŠKOZENÉ, NENOŠENÉ, BEZ ZVÍŘECÍCH CHLUPŮ, BEZ ZÁPACHU PO CIGARETOVÉM KOUŘI ČI POTU a KOMPLETNÍ. Tedy ve stavu, v jakém byste jej zanechali po vyzkoušení v kabince prodejny. Dbejte tedy na to, aby bylo v původním stavu, nezašpiněné, nezmačkané a složené.  Jen takto vrácené zboží může dobře posloužit někomu jinému !!!Ceník přepravních nákladů a dobírkovného: 

  vlajka ČR
 NÁKUP NAD 1.999,- Kč = POŠTOVNÉ ZDARMA!

 BALÍK DO RUKY ČR - 120,- Kč

 BALÍK NA POŠTU - 110,- Kč

 BALÍK DO BALÍKOVNY - 80,- Kč

 DOBÍRKA: 35,- Kč

   Vlajka Slovensko 

 BALÍK NA SLOVENSKO - 190,- Kč

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY
II. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
III. POUČENÍ O PRÁVECH NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
IV. COOKIES A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ORLOK s.r.o.     

se sídlem Žižkova 25, 37001 Č. Budějovice     

identifikační číslo: 06915205    

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích    

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese      

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ORLOK s.r.o., se sídlem Žižkova 25, 37001 Č. Budějovice, identifikační číslo: 06915205, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.spiral.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

       
4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 283210517/0300, vedený u společnosti ČSOB  (dále jen „účet prodávajícího“);
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 bezhotovostně platební kartou;
 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
 
4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.    V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5a. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
 5.1.1.    zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5.1.2.    zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5.1.3.    zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
 5.1.4.    zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
 5.2.1.    poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 5.2.2.    poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 5.2.3.    první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
5.3.    Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2. obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5b. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměny vyřizujeme zpravidla do týdne od jejich převzetí, nejpozději do 14 dnů.
Výměnu je možné uplatnit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí původní objednávky (dle systému sledování zásilek přepravce). Na zboží zaslané k výměně po této lhůtě nebude dodavatel brát zřetel a zboží bude zákazníkovi zasláno zpět na jeho náklady.
Zboží, které je zasláno na výměnu, musí být NEPOŠKOZENÉ, NENOŠENÉ, BEZ ZVÍŘECÍCH CHLUPŮ, BEZ ZÁPACHU PO CIGARETOVÉM KOUŘI a KOMPLETNÍ. Tedy ve stavu, v jakém byste jej zanechali po vyzkoušení v kabince prodejny.

Dbejte tedy na to, aby bylo v původním stavu, nezašpiněné, nezmačkané a složené.  Jen takto vrácené zboží může dobře posloužit někomu jinému.
Pokud zasíláte zboží na výměnu, náklady na dopravu k nám hradíte vy. Poštovné za první doručení měněného zboží k vám hradíme my (do nejbližší Balíkovny). V případě, že budete měnit zboží z jedné objednávky opakovaně, budeme vám již poštovné od nás k vám účtovat.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:  FORMULÁŘ VRÁCENÍ PENĚZ  

Formulář pro výměnu zboží: FORMULÁŘ VÝMĚNA

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

       
6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.    Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
7.3.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
 7.3.1.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 7.3.2.    je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 7.3.3.    je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
7.4.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
 7.4.1.    je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 7.4.2.    věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 7.4.3.    je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 7.4.4.    věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.5.    Ustanovení čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.6.    Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
7.7.    Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8.    Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3. a čl. 7.4. obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
 7.8.1.    po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 7.8.2.    po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
7.9.    Ustanovení čl. 7.8. obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.10.    Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1. a čl. 7.8.2. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
7.11.    Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
7.12.    Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
7.13.    Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.14.    Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
 7.14.1.    prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13. obchodních podmínek,
 7.14.2.    se vada projeví opakovaně,
 7.14.3.    je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 7.14.4.    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
7.15.    Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14. obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.16.    Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
7.17.    S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
7.18.    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
7.19.    Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18. obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.20.    Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
7.21.    Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na čísle 774 430 666 či elektronickou poštou na adrese shop@spiral.cz.
7.22.    Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.23.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.24.    Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
       

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.    Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s plastnými právnimi předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) ("GDPR").

Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně, a to pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, případně pro účely vedení uživatelského účtu. Bez poskytnutých osobních údajů kupujícího v rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři není možné kupní smlouvu uzavřít. Tyto osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího.

Podrobné informace o účelu, rozsahu a právních důvodech zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, s jehož obsahem je kupující povinen se seznámit před uzavřením kupní smlouvy, a který je kupujícímu dostupný z objednávkového formuláře na webových stránkách e-shopu prodávajícího https://www.spiral.cz/.

Podrobné informace o právech kupujícího v oblasti ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Poučení o právech na ochranu osobních údajů“, který je kupujícímu dostupný zde, nebo na vyžádání u prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající oprávněn využít elektronický kontakt (emailovou adresu) kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas s využitím emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího je kupující oprávněn kdykoliv odvolat.

        Naše webové stránky využívají technologie retargetingu a remarketingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s a Adwords od společnosti Google Ireland Limited. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s., Google Ireland Limited a na různých webech dodovatelů třetích stran, k čemuž jsou využity soubory cookie.

         Z cílené reklamy společnosti Seznam.cz, a.s. se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz.
        Od používání souborů cookie společnosti Google se uživatelé mohou odhlásit  na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je se odhlásit od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.

          Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

        Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

        Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

        Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

        Kontaktní údaje prodávajícího: SPIRAL.CZ, Na Sadech 1862/24, 37001 Č. Budějovice, shop@spiral.cz.


V Č. Budějovicích dne 1.1.2023  

   

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

Kdo je správce?

Jsme společnost ORLOK s.r.o., IČO 06915205 , se sídlem Žižkova 25, ČESKÉ BUDĚJOVICE zapsaná v živnostenském rejstříku od 1. 3. 2018, která provozuje webovou stránku www.spiral.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: shop@spiral.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a

GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, jméno apod. nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd.

vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

fotografická dokumentace - promo akce našich dodavatelů

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: E-solutions, s.r.o. (provozovatel eshopového systému), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Seznam.cz (retargeting a remarketing), Google Ireland Limited (retargeting a remarketing), Facebook.com, Smartsupp.com (live chat na webu), Ecomailapp.cz (rozesílání newsletterů).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: infozavináčslunecnice-cb.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

POUČENÍ O PRÁVECH NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V tomto dokumentu naleznete bližší specifikaci jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany Vašich osobních údajů zaručena dle čl. 15 – 22 a čl. 34 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinné v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“)

1) Máte zaručené právo na přístup ke svým osobním údajům
Toto právo spočívá v možnosti obrátit se na nás, jako na správce Vašich osobních údajů, a požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, či nikoliv.
Pokud od nás obdržíte informaci o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat dále tyto informace:
- Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?
- O jakou kategorii osobních údajů se jedná?
- Komu jsou Vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny? Jedná se příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace?
- Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme, popřípadě co tuto dobu určuje?
- Máte právo požadovat výmaz nebo opravu Vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.
- Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.
- Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.
- Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související.
- Máte právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů v případě, kdy nám Vaše osobní údaje nebyly poskytnuty přímo Vámi.
- Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování Vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.
- Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.
- Máte právo na informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje předávány do třetí země, či mezinárodní organizaci a o přijatých zárukách.
- Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě. Kopie Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě Vaší opětovné žádosti Vám můžeme z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

2) Máte zaručené právo na opravu Vašich osobních údajů
V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme jsou nepřesné, máte právo po nás požadovat jejich opravu, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám to sdělíte.

3) Máte zaručené právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů
Toto právo je rovněž nazýváno jako právo být zapomenut. Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré Vaše osobní údaje z naší evidence vymazat. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:
- Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
- Odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nemáme žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
- Pokud jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pro které je zákonným důvodem zpracování nezbytnost splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud bychom tím byli pověřeni, či je to nezbytné pro oprávněné zájmy naše či třetí strany nebo jde o zpracování formou profilování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, které by nás nadále ke zpracování opravňovaly;
- Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
- Vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, aniž pro to byly splněny podmínky.
K výmazu Vašich osobních údajů ale nedojde pokud:
- by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;
- bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
- je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
- je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;
- je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;
- je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.
V případě, že budou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, máme povinnost o tomto Vašem požadavku informovat i ty správce, o kterých víme, že Vaše osobní údaje zpracovávají a sdělit jim, že si přejete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Tuto povinnost máme ovšem pouze v případě, kdy nám to dostupná technologie a přiměřené náklady umožňují. Toto posouzení je výlučně na nás, jako na správci a nelze vynucovat jeho splnění.
Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, budeme Vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a uvedeme i důvody proč Vašemu právu nemůžeme vyhovět.

4) Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů
Pokud u nás toto právo uplatníte, máme povinnost omezit rozsah zpracování Vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:
- pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;
- pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu Vašich osobních údajů;
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení Vašeho případného právního nároku;
- využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.
Pokud bude Vámi požadované omezení zrušeno, budete o tom z naší strany včas upozorněn/a.

5) Naše oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů
Pokud jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili jednotlivým příjemcům, máme povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k Vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost nejsme schopni splnit, pokud by to pro nás bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytneme Vám seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k Vašim osobním údajům vyrozuměni.

6) Máte právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů
Máte právo požadovat a získat od nás Vaše osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám bude umožněno pouze za předpokladu, že zpracování provádíme na základě Vámi uděleného souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, v případě, že byla s námi uzavřena a zpracování Vašich osobních údajů je prováděno automatizovanými prostředky. V opačném případě nemáme povinnost Vaší žádosti o přenositelnost Vašich osobních údajů vyhovět. Pokud je to pro nás technicky proveditelné, máte možnost požadovat předání Vašich osobních údajů přímo jinému správci.

7) Máte právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování.
U zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.
V případě, že by Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nemáte právo vznést námitku, jednalo by se o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

8) Vaše právo vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování
Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním.

Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu.
Profilování je určitá forma zpracování Vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité věci, které se vztahují k Vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení Vašich osobních preferencí v určité oblasti, odhad Vaší ekonomické situace apod.
Vaše právo, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním, je však omezeno v případech, kdy tyto metody zpracování jsou nezbytné, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu nebo pro její následné plnění. Dále nelze uplatnit, pokud tak stanoví právo Evropské unie nebo České republiky, či pokud k tomuto zpracování máme Váš výslovný souhlas.

9) Naše povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Naše systémy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, aby poskytovaly Vašim osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany.
Pokud by ovšem i přes veškerá naše opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a to tak, že by to pro Vás mohlo představovat vysoké riziko, bude Vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro Vás mohou nastat, včetně přijatých opatřeních k vyřešení této záležitosti.
Buďte prosím informováni, že v případě, kdy by to pro nás bylo nepřiměřeně obtížné, můžete být informováni i prostřednictvím veřejného oznámení.
Současně máme povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin (72 hodin od doby, kdy jsme se o porušení dozvěděli) Úřadu na ochranu osobních údajů.

                              COOKIES A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.
Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

Kromě nastavení v prohlížeči je možné použít i některý z doplňků omezujících zobrazování reklamy a sledování („adblockery“). Jedním z nich je třeba u Block Origin.

Na webu vwww.spiral.cz je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičního nastasvení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:

    Google Analytics (měření návštěvnosti a pohybu po webu)
    Facebook (měření statistiky návštěvnosti z Facebooku, zorbazování reklam)
    Twitter (měření statistiky prokliku z odkazů na Twitteru)
    Rocket Science, MailChimp (zobrazení výzvy k přihlášení do mailingu)
    till3am s.r.o., provozovatel JuicyFolio (technická cookie pro fungování webu).


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023